Πληροφοριακό σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Για την υποστήριξη και λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος έχει τεθεί σε λειτουργία από τον Οκτώβριο του 2015 το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Μέσω του ΠΣ της ΜΟΔΙΠ, πραγματοποιείται η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων/διδασκόντων, η καταχώρηση των απογραφικών δελτίων μαθημάτων και η καταχώρηση στοιχείων για την ερευνητική δραστηριότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Από το ΠΣ της ΜΟΔΙΠ εξάγονται αναφορές και στατιστικά για την ποιότητα των προσφερόμενων σπουδών και υπηρεσιών, τα οποία αξιοποιούνται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τα εξαγόμενα στοιχεία και αναφορές προάγουν τη συστηματική, τεκμηριωμένη, καταγραφή και ανάδειξη του έργου κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας και Τμήματος χωριστά, καθώς και του Ιδρύματος συνολικά, και δημοσιοποιούνται με τρόπο ώστε να προάγεται η διαφάνεια του Εθνικού Συστήματος Ανώτατης Παιδείας και να αναδεικνύεται το σημαντικό έργο το οποίο παράγεται στο Ίδρυμα.

Το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκειμένου για την άντληση σχετικών δεδομένων. 


Πρόσφατες Ανακοινώσεις