Σχετικά με τη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί το βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον οποίο έχει ενταχθεί και η Ελλάδα, μαζί με 45 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη θεσμοθέτηση του Ν.3374/2005. Βασική αρχή που διέπει τη διασφάλιση ποιότητας είναι το υψηλό αίσθημα ευθύνης του κάθε ιδρύματος απέναντι στους φοιτητές και την κοινωνία για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης.
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΜΟΔΙΠ) αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος.
Υπεύθυνος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι ο Αντιπρύτανης για θέματα «Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας» κ. Τσιάρας Αστέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στόχος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η συστηματική, τεκμηριωμένη, καταγραφή και ανάδειξη του έργου κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας και Τμήματος χωριστά, καθώς και του Ιδρύματος συνολικά. Τα σχετικά στοιχεία της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται με τρόπο ώστε να προάγεται η διαφάνεια του Εθνικού Συστήματος Ανώτατης Παιδείας και να αναδεικνύεται το σημαντικό έργο το οποίο παράγεται στο Ίδρυμα. Η αξιολόγηση των τμημάτων και συνολικά του ιδρύματος αφορά την ποιότητα του διδακτικού έργου, του ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών και την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών.
Πρόσφατες Ανακοινώσεις